ไฟล์งานคุณภาพ
#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์ปีงบประมาณ
1

การประเมินสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุข เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการระบบบริการทันตสุขภาพในผู้สูงอายุโดยทันตบุคลากรแบบไร้รอยต่อ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563นะครับ

2563
2

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของผู้สูงอายุ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

2563
3

ผลของการออกกำลังกายแบบฤษีดัดตนต่อการบรรเทาความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้นในผู้หญิงวัยกลางคน

2563
4

การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก : กรณีศึกษา  ในเวทีประชุมวิชาการนำเสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้าวิชาชีพพยาบาล เครือข่ายวิชาชีพพยาบาล(CNOR) เขตสุขภาพที่10 วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ณห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานี

2563
5

การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก : กรณีศึกษา

2563
6

2562 การขึ้นของฟันกรามแท้ซี่แรกในเด็กอายุ6 ปี อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธาน https://www.tci-thaijo.org/index.php/TDNJ/article/download/.../110079/

2562
72562 การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอม่วงสามสิบ โดยใช้หลักการบำบัดแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 2562
82562 นวัตกรรมถีบช่วยโลก2562
92562 รายงานผู้ป่วยการแก้ไขฟันหน้าล่างคร่อมฟันบนโดยใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ในผู้ป่วยเด็กชายอายุ 7 ขวบ2562
102561 ถูกนัด ถูกใจ ..ไร้รอยต่อ , HACC KK 15 th2561
112561 ปุ้งไม่ศูนย์ poster presentation เวทีวิชาการทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี 25612561
122561 การเตรียมผิวเซรามิกกรณีบูรณะด้วยครอบฟันเซรามิกล้วนในฟันที่ได้รับการรักษารากฟันซรายงานผู้ป่วย , poster presentation เวทีวิชาการทันตสาธารณสุข สสจ อุบล ปี 25612561
132560 ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายแรงในกรณีฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ขยายฐานที่มีรากเทียมร่วม Factors Affecting the Force Distribution of Implantassisted Distal-extension Removable Partial Denture2560
142560 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอม่วงสามสิบ2560
152560การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและการดุแลต่อเนื่องที่บ้านโดยภาคีเครือข่าย2560
162560 Smart LAB ประหยัด ปลอดภัย ได้ใจทุกคน2560
172559 SMART TUBE HACC KK 13 th2559
182559 ฟันเทียมดีไม่มีคิวด้วยเครือข่ายน้องช่วยพี่ HACC KK 13 th2559
192558 การเปรียบเทียบผลงานบริการสุขภาพช่องปากของเครือข่ายบริการสุขภาพม่วงสามสิบก่อนและหลังกระจายทันตาภิบาลสู่หน่วยบริการปฐมภูมิในปี 2555 http://www.lib.dent.chula.ac.th/tj_dex_journal_data.php?id=7&detail_id=5862558
202558 Incidence and prevalence of hospitalization from hypoglycemia in diabetic patients at Muang Sam Sip Hospital2558