ไฟล์งานคุณภาพ
#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์ปีงบประมาณ
12555 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน Mascovascular และ Diabetic nephropathy ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 http://www.tnrr.in.th/?page=result_search&record_id=1591172555
22545 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลม่วงสามสิบ http://www.tnrr.in.th/2558/?page=result_search&record_id=2961292545
32553 การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี http://www.tnrr.in.th/2558/?page=result_search&record_id=99638822553
42562 การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอม่วงสามสิบ โดยใช้หลักการบำบัดแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 2562
52559 ฟันเทียมดีไม่มีคิวด้วยเครือข่ายน้องช่วยพี่ HACC KK 13 th2559
6

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของผู้สูงอายุ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

2563
72556 Integrated Chronic Kidney Disease (CKD) Clinic Project at Muangsamsip Hospital.2556
82560 Smart LAB ประหยัด ปลอดภัย ได้ใจทุกคน2560
9

การประเมินสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุข เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการระบบบริการทันตสุขภาพในผู้สูงอายุโดยทันตบุคลากรแบบไร้รอยต่อ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563นะครับ

2563
102562 รายงานผู้ป่วยการแก้ไขฟันหน้าล่างคร่อมฟันบนโดยใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ในผู้ป่วยเด็กชายอายุ 7 ขวบ2562
112557 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วย CAPD แบบไร้รอยต่อ2557
122561 การเตรียมผิวเซรามิกกรณีบูรณะด้วยครอบฟันเซรามิกล้วนในฟันที่ได้รับการรักษารากฟันซรายงานผู้ป่วย , poster presentation เวทีวิชาการทันตสาธารณสุข สสจ อุบล ปี 25612561
132554 การเปรียบเทียบผลกระทบของช่องปากต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองและทองแดง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี https://dric.nrct.go.th/index.php?/Search/SearchDetail/2152652554
142562 นวัตกรรมถีบช่วยโลก2562
152560 ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายแรงในกรณีฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ขยายฐานที่มีรากเทียมร่วม Factors Affecting the Force Distribution of Implantassisted Distal-extension Removable Partial Denture2560
16

ผลของการออกกำลังกายแบบฤษีดัดตนต่อการบรรเทาความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้นในผู้หญิงวัยกลางคน

2563
172561 ถูกนัด ถูกใจ ..ไร้รอยต่อ , HACC KK 15 th2561
182554 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารจัดการโรคเบาหวานระหว่างโรงพยาบาลชุมชนต่างๆใน จ.อุบลราชธานี วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 5,3 (ก.ค.-ก.ย. 2554) : 332-343 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/33782554
19

Physical/Mechanical and Antibacterial properties of Orthodontic Adhesive Containing Calcium Phosphate and Nisin: Journal of Functional Biomaterial

2565
20

Physical/mechanical and antibacterial properties of orthodontic adhesives containing Sr-bioactive glass nanoparticles, calcium phosphate, and andrographolide /  Scientific reports

2565