ไฟล์งานคุณภาพ
#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์ปีงบประมาณ
12545 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลม่วงสามสิบ http://www.tnrr.in.th/2558/?page=result_search&record_id=2961292545
22553 Antibiotics Smart Use: a workable model for promoting the rational use of medicines in Thailand2553
32553 การประเมินการบริหารจัดการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี http://www.tnrr.in.th/2558/?page=result_search&record_id=99638822553
42554 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารจัดการโรคเบาหวานระหว่างโรงพยาบาลชุมชนต่างๆใน จ.อุบลราชธานี วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 5,3 (ก.ค.-ก.ย. 2554) : 332-343 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/33782554
52554 การเปรียบเทียบผลกระทบของช่องปากต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองและทองแดง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี https://dric.nrct.go.th/index.php?/Search/SearchDetail/2152652554
62555 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน Mascovascular และ Diabetic nephropathy ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 http://www.tnrr.in.th/?page=result_search&record_id=1591172555
72556 Integrated Chronic Kidney Disease (CKD) Clinic Project at Muangsamsip Hospital.2556
82557 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วย CAPD แบบไร้รอยต่อ2557
92558 Incidence and prevalence of hospitalization from hypoglycemia in diabetic patients at Muang Sam Sip Hospital2558
102558 การเปรียบเทียบผลงานบริการสุขภาพช่องปากของเครือข่ายบริการสุขภาพม่วงสามสิบก่อนและหลังกระจายทันตาภิบาลสู่หน่วยบริการปฐมภูมิในปี 2555 http://www.lib.dent.chula.ac.th/tj_dex_journal_data.php?id=7&detail_id=5862558
112559 SMART TUBE HACC KK 13 th2559
122559 ฟันเทียมดีไม่มีคิวด้วยเครือข่ายน้องช่วยพี่ HACC KK 13 th2559
132560 Smart LAB ประหยัด ปลอดภัย ได้ใจทุกคน2560
142560 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอม่วงสามสิบ2560
152560 ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายแรงในกรณีฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ขยายฐานที่มีรากเทียมร่วม Factors Affecting the Force Distribution of Implantassisted Distal-extension Removable Partial Denture2560
162560การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและการดุแลต่อเนื่องที่บ้านโดยภาคีเครือข่าย2560
172561 การเตรียมผิวเซรามิกกรณีบูรณะด้วยครอบฟันเซรามิกล้วนในฟันที่ได้รับการรักษารากฟันซรายงานผู้ป่วย , poster presentation เวทีวิชาการทันตสาธารณสุข สสจ อุบล ปี 25612561
182561 ถูกนัด ถูกใจ ..ไร้รอยต่อ , HACC KK 15 th2561
192561 ปุ้งไม่ศูนย์ poster presentation เวทีวิชาการทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี 25612561
202562 การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอม่วงสามสิบ โดยใช้หลักการบำบัดแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 2562