หัวข้อ<p>4.3 มีการกำหนดสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ที่จำเป็น (Functional Competency) ของบุคลากรด้าน IT ทุกคน ประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ และจัดทำแผนเพิ่มสมรรถนะรายบุคคล</p>
ข้อที่4
ดาวน์โหลดไฟล์
Docs
วันที่อัพโหลด2022-06-14 15:38:40
ผู้เข้าชม239